Hos oss kan Ni hyra maskiner och verktyg för bygg och anläggningsarbeten.

 

Med rätt maskiner och rätta verktyg går jobbet snabbare, effektivare och blir mindre slitsamt. 

Förutom att det är bekvämare med en hyrmaskin jämfört med en egen så blir det dessutom ofta billigare. Alla som hyr maskinen delar kapital kostnaden samtidigt som förvaring och service sköts av oss. Vi har tillgång till fler maskiner och kan nästan alltid tillgodose Era behov. Sänd e-mail med Era behov till info@gelwel.se

Hitta rätt maskin genom att klicka på respektive kategori nedan och sedan klicka er vidare till rätt maskin. Våra priser är angivna inklusive moms och standard tillbehör. Kostnad för drivmedel, förbrukningsmaterial, ev rengörning, slitage på slipskivor etc tillkommer. Vid varje maskin är angivet vad som kan tillkomma. Vid hyra av flera maskiner samtidigt utgår för det mesta mängdrabatt. Alla priser gäller fritt depå Höör. Reservation för feltryck.

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR

§1 Leverans
All hyresmateriel levereras fritt uthyrarens hyreslager och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till uthyraren.

§2 Hyrestid
Hyrestiden räknas från och med den dag då hyresmaterielen levereras av uthyraren eller hålls tillgänglig för avhämtning, till och med den dag då hyresmaterielen återlämnas. Hyra debiteras i enlighet med uthyrarens gällande hyresprislista och kan komma att justeras under hyresperioden.

§3 Hyresberäkning
Grundhyra debiteras vid varje hyrestillfälle. Angiven dagshyra utgör hyrespris per maskin och dag vid enskiftsdrift. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas materielen mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras skifttillägg. Lördagar, söndagar och helgdagar är normalt hyresfria, såvida den uthyrda materielen inte används under dessa dagar. För vissa hyresgrupper tillämpas hyra per kalenderdag.
Hyra debiteras ej under semesterperiod om materielen i förväg är avanmäld och tillgänglig för avhämtning.
För bodar, vagnar, toaletter och container gäller minimidebitering lägst 10 dagar.

§4 Deposition
Om vi så påfordrar skall kunden deponera ett belopp hos oss motsvarande materielens värde.

§5 Användning
Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresmaterielen förvaras eller används. Uthyraren skall ha obehindrat tillträde till denna plats.
Hyresmaterielen får endast användas under sådana arbetsförhållanden för vilka den är avsedd i enlighet med av uthyraren meddelade föreskrifter för drift. Hyresmaterielen får endast användas av personal över 18 år som väl känner till skydds-och säkerhetsföreskrifter för materielen i fråga.
Hyresmaterielen får inte uthyras i andra hand.

§6 Skötsel och vård
Hyresmateriel skall vårdas väl av hyrestagaren,som därvid är skyldig att iakttaga utfärdade föreskrifter om driv- och smörjmedel samt tillsyn och vård.
Erfoderliga drivmedel och smörjmedel samt slitdelar och förbrukningsmateriel bekostas av hyrestagaren. Även vässning av spett, borr, sågverktyg etc. debiteras extra.
För tillsyn, vård och för skötselanvisning skall kompetent personal anlitas. Besiktning i samband med montage ombesörjs och bekostas av hyrestagaren.
Vid återlämnandet skall hyresmaterielen vara väl rengjord och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. Har rengöring ej gjorts debiteras hyrestagaren härför.
För utrustning som enligt arbetsmiljölagen skall saneras, debiteras särskild saneringskostnad.

§7 Skador på maskin, reparationer och försäkring
Hyrestagaren ansvarar för uppkomna skador, som ej är att hänföra till normalt slitage. Reparationer får ej utföras utan vårt godkännande. Uthyraren ansvarar ej för skador eller kostnader som möjligen kan uppstå med anledning av eventuella driftstörningar eller leveransförseningar av förhyrd utrustning.

§8 Förlust av maskin och materiel
Förlorade maskiner och materiel debiteras till nyanskaffningsvärde.

§9 Försäkring
För att uppfylla sitt ansvar enligt dessa hyresvillkor åligger det hyrestagaren att hålla hyresmaterielen försäkrad. Brand, stöld, transport, sprängnings- och skadeståndsförsäkring är ej tecknad av oss.

§10 Utebliven betalning
Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet, är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säga upp avtalet, och återtaga materielen.

§11 Betalningsvillkor
Om inget annat i förväg överenskommits gäller kontant betalning vid hyresperiodens slut. Då hyresperioden sträcker sig över längre period skall hyra erläggas månadsvis. Kreditgodkända kunder faktureras. Betalningsvillkor enligt faktura, Delfakturering sker den siste i varje månad.

VARNING!
Flera av de maskiner som uthyres kan vara mycket farliga vid felaktig användning. Vid minsta tveksamhet begär mer information. Instruktionsböcker utlånas gratis. Är ni fortfarande osäker, överlåt arbetet till yrkesman. Speciellt olycksdrabbade maskiner är: Motorkedjesågar-Häcksaxar-Lyftanordningar-Minidumprar och Kompaktlastare-Grävare- Jordborrmaskiner-Jordfräsar-Byggsågar-Spikpistoler-Svetsaggregat. Var nykter, stressa inte, använd skyddsutrustning, låt ingen obehörig befinna sig inom arbetsområdet – var speciellt noga med att barn inte kommer i fara. Avbryt arbetet om något på maskinen går sönder eller lossnar.